ETHIAD ABU DHABI – Abu Dhabi – 400 guests
c1k1 c1k2
c1k3 c1k4

 

ETHIAD ABU DHABI MODERN Abu dhabi – 350 guests
c2k1 c2k2
c2k3 c2k4

 

ETHIAD TOWERDubai- 200 guests
c3k1 c3k2
c3k3 c3k4

 

GRAND HYATT WEDDINGDubai- 800 guests
c4k1 c4k2
c4k3 c4k4

 

WEDDING ETHIAD ABU DHABI- Abu Dhabi -300 guests
c5k2 c5k1
c5k3 c5k4

 

WEDDING SHARJAH SHEIKHA MONA – Sharjah – 650
c6k1 c6k2
c6k3 c6k4